اتوسکپی یا دیدن جسم خود

اسفند ۸ام, ۱۳۹۶|جستارهای وابسته دسته بندی ها|برچسب ها: |۶ نظر

دیدن جسم خود در مقابل، تَوَهُم یا حقیقت؟ تصور کنید که تنها در اتاق خود نشسته اید که ناگهان مشاهده می کنید جسم شما دارد مقابلتان راه می رود و به اطراف حرکت می کند. یا اینکه شبحی به شکل و شمایل شما و با لباس شما روبرویتان می ایستد و به شما نگاه می [...]