بعد از فوت کارگردان اول، بیمار شدن کارگردان دوم و روی کار آمدن کارگردان سوم، هنوز هم پروژه ساخت سریال حضرت موسی علیه السلام، کلید نخورده است! آیا قرار است باز هم این سریال تلفات بدهد؟ به نظر شما علت گره های عجیب سریال حضرت موسی چیست؟

آیا به موضوع سحر و جادوگران زمان حضرت موسی علیه السلام و جادوگران امروزی و شیطان ربط دارد؟ مگر در فیلمنامه‌ی این سریال چه چیزی نوشته شده است که شیطان از به تصویر کشیده شدن آن واهمه دارد؟

تحقیق و پاسخ با شما…